Hur Föreningen Sällskapet Blomstervännerna hanterar dina personuppgifter.

Från och med 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation –
GDPR) istället för den tidigare Personuppgiftslagen, PuL. GDPR reglerar hur och när personuppgifter
får behandlas. Som medlem i föreningen hanteras dina personuppgifter i ett medlemsregister vilket är
nödvändigt för fullgörande av avtalet mellan föreningen och dig som medlem.

Personuppgiftsansvar

Föreningen Sällskapet Blomstervännerna är personuppgiftsansvarig för behandlingen av våra medlemmars
personuppgifter.

Vilka personuppgifter registreras?

Namn, adress, telefon och e-postadress är den information vi samlar in vid medlemskapets tecknande. Rensningen av
personuppgifter sker när du enligt stadgarna inte längre är medlem.

Syfte

Uppgifter från medlemsregistret används endast inom ramen för föreningens verksamhet, exempelvis till
medlemsbrev och kallelser till möten. Vi delar inte vidare uppgifter ur medlemsregistret till tredje part.
Att du lämnar efterfrågade personuppgifter till föreningen är ett krav för att du ska beviljas, eller tillåtas
förlänga ditt medlemskap.

Vem har åtkomst till medlemsregistret?

Personer med ansvar för medlemshantering i föreningen administrerar medlemsregistret. Åtkomsten är
strikt begränsad till det område som ansvaret gäller för.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut de personuppgifter som rör dig. Du har också rätt att begära rättelse eller
radering. Det finns vidare möjlighet till begränsning av behandling (markering av lagrade
personuppgifter med syftet att begränsa behandlingen av dessa i framtiden) för dina personuppgifter och
att invända mot behandling.

Kontakta oss om du har frågor

Personuppgiftsansvarig är Föreningen Sällskapet Blomstervännerna. Företrädare i personuppgiftsfrågor är
föreningens kassör. Vill du veta vilka personuppgifter vi har sparade om dig eller om du vill korrigera
något kan du kontakta oss.