Om Sällskapet Blomstervännerna

Målsättning

Vår målsättning är att stödja och stimulera odling av växter från hela världen. Sällskapet verkar även för praktisk och estetisk trädgårdsanläggning samt för olika odlingssätt. Vi vill verka för att trädgårdsintresserade går samman och vidareutvecklar sitt sinne för det sköna och det roliga i att skapa en trädgård. Vår förhoppning är även att ge inspiration och nya tips för den egna trädgården.

Programverksamhet

På våra medlemsmöten har vi föredrag med bildvisning och annat om olika trädgårdsrelaterade ämnen. Dessa hålls antingen av inbjudna specialister eller av våra egna medlemmar. I samband med mötena har vi ett lotteri med växter, fröpåsar, odlingstillbehör m.m. som vinster. I december hålls en frölistegenomgång med bildvisning av ett urval av det utbud som finns på årets frölista.

Utflykter

Vi anordnar utflykter för att tillsammans se intressanta trädgårdar och växter. Besöken i privata trädgårdar brukar vara speciellt intressanta och ge många tips. Utflykterna inkluderar ofta även besök på någon plantskola eller specialodlare. Alla typer av utflykter brukar ge möjlighet till växtinköp

Tidskrifter

Vår tidskrift som utkommer med fyra nummer per år, innehåller programverksamhet, växtbeskrivningar, odlingsråd, reseberättelser m.m. Med årets sista tidskrift bifogas en frölista med fröer insamlade av medlemmarna. Eftersom sällskapets medlemmar bor på skilda håll i landet vill vi med vår tidskrift skapa engagemang och intresse för vår gemensamma fritidsverksamhet som fritidsodlare.